ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੰਗੀ-ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾ-ਬਿ-ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱ-ਲ-ਬਾ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਝਾੜ ਕਰੇਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਝਾ-ੜ ਕਰੇਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ-ਸ-ਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰੇਲਾ ਝਾੜ ਕ-ਰੇ-ਲਾ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਸ ਆਪਾਂ ਝਾ-ੜ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵ-ਰ-ਤ-ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੈ,ਇਹ ਕਰੇਲਾ ਬਹੁਤ ਕੌ-ੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਝਾ-ੜ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾ-ਬਿ-ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਝਾ-ੜ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਆਪਣੇ

ਜਿਗਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ,ਜਿਗਰ ਵਿਚ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਗਰ ਵਧਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਘ-ਟ-ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਝਾ-ੜ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਬਹੁਤਾ ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜੂਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਝਾ-ੜ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਿਲਕੁਲ

ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਮੈ-ਡੀ-ਸ-ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਲਿਵਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਜੂਸ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਦਾਇਕ ਮੈ-ਡੀ-ਸ-ਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝਾੜ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵ-ਰ-ਦਾ-ਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਹੋਣ ਤਾਂ

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ-ਇ-ਕ ਜੂਸ ਹੈ ਇਸ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਵੀ ਮ-ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ-ਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਜੂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਝਾ-ੜ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੇ-ਟ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਵ-ਰ-ਦਾ-ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.