ਕੁੜੀਆਂ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ-ਦੋ ਮੂੰਹੋ ਵਾਲ,ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸਿਲਕੀ ਵਾਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਕਰਦੂ ਆਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰ-ਘ-ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸ-ਲ-ਫ-ਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕ-ਬਰੀਕ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ

ਕੌ-ਫ਼ੀ ਪਾ-ਊਂ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਲੌਂਗ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੇਜ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ-ਬਰੀਕ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਕੇ

ਇਹ ਸਪਰੇ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ-ਰਿੱ-ਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਕਰੀ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ-ਲਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਰ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ-ਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸੰ-ਘ-ਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.