ਸੌਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ-ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੋਂਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸੌਣ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਹੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਾ-ਣ-ਸੀ-ਕ ਦਿਮਾਗੀ ਰੈਸ਼ਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ।ਦਿਨੇਂ ਸੋਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਦੀ ਹੈ ਦਿਨੇ ਸੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਹੈ

ਉਦੋਂ ਪੇਟ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਣਾ ਹੈ ੳਦੋ ਪੇਟ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆਪਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗ-ਲ-ਤ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹਾਜਮ ਕਰਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੰਦਾਹੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾਂ ਕੰਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ੳਹ ਰਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੁਜਮ ਕਰਨ ਲੱਗਜੇ ਗਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਢੰਗ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸੋਣ ਦੇ ਢੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ੳਪਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ੳਪਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਸਪਾਸੇ ਵਿਚ ਖੂਨ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਣ ਲੱਗਿਆ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ

ਸਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦਾ ਖੂਨ ਰੁਕ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਰਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਾਣਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੋਲੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹਿਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਖਤ ਗੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *