ਹੱਥਰਸੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਚ’ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ-ਆਹ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੈ ਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ

ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਅਤੇ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰਜ ਦਾ ਪ-ਤ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ

ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅ-ਸ-ਬੀ ਖਾਸ ਤੇ-ਹ-ਲ-ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰ-ਟ-ਰ-ਨੈੱ-ਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਾਈਨ ਵੀ ਮਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਇਸ

ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਸਿਰਫ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੱਬੇ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ

ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ

ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡ-ਰ ਚਿੰਤਾ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਸ-ਮ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ-ਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਤੋਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆ-ਨੰ-ਦ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.