ਟਾਈਮਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਊ-ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂ-ਬ-ਸੂ-ਰ-ਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੁ-ਕ-ਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਚਪਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ-ਮੁ-ਦ-ਰ ਸੋਖ 9 ਗ੍ਰਾਮ, ਬੁਹਰਾਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ,ਪੁਸਟਾਨੁਕਰਾ 4gram ਜਾਫ਼ਰਾਨ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਜਵਤਰੀ 15 ਗ੍ਰਾਮ

ਪਾਲਿਸਮੁਸਕ ਡੇਡ ਗ੍ਰਾਮ,ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱ-ਪ-ੜ-ਛਾ-ਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੋ-ਲੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮ-ਹਿੰ-ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬਾਦ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭ-ਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਵੀ-ਡੀ-ਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨ-ਸ਼ਿ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਗਰਾ ਵਰਗੀ ਗੋ-ਲੀ ਦੋ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.