ਥਾਈਰਡ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਥਾ-ਈ-ਰ-ਡ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਸੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂ ਭੁੱ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗਲਸ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦੀ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ

ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.