ਤੇਜ਼ ਪੱਤੇ ਦੇ ਕੀ -ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ-ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੈ ਵਰਤਣਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੇਜਪੱਤੇ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ ਪੱਤਾ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ- ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆ ਮੋਟੀਆ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਤੇਜਪੱਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ

ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਆਪੇ ਠੰਢੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਜੁਕਾਮ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਂਸੀ ਜੁਕਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜਪੱਤੇ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾ-ਜ਼-ਮਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਜ ਪੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਤੇਜ ਪੱਤੇ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾ-ਜ਼-ਮਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾ-ਜ਼-ਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾ-ਜ਼-ਮਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾ ਵਿਚੋ ਖੂ-ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕੇ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇਜਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰੇਹਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋ-ਗਾ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *