ਕੀ ਔਰਤਾਂ-ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ-ਪਾਠ-ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁ-ਹਾ-ਵ-ਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਂਰਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਨਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,

ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਲੁ-ਕਾ-ਈ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾ-ੜਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾ-ੜਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾ-ੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉ-ਤ-ਪ-ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾ-ੜਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਫ ਸੁ-ਥ-ਰਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ,

ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਢੰ-ਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾ-ੜੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ-ਬੰ-ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਨਹਾ-ਧੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਝ ਗੰ-ਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ , ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ

ਕਿੰਨਾ ਗ-ਲ-ਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਗੰ-ਦ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਾ-ੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪ-ੜ-ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਤਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰ-ਗ-ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਨ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮ-ਨ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,

ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੰਨ ਦੇ ਸਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ,ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡ-ਰ-ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਪਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ


Leave a Reply

Your email address will not be published.