5 ਗੱਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਨਾ-ਮਰਦ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਥੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾ ਤੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ।ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਜੋਕੇ ਸਾਡੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈ-ਕ-ਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆ-ਨੰ-ਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ-ਨੰ-ਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰ-ਡ ਨੂੰ

ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗ-ਤੀ-ਵਿ-ਧੀ-ਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾ-ਪ-ਮਾ-ਨ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰ-ਦ-ਰ ਬਣਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਕ-ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.