ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਕਸ਼ਾਈਏ-ਇੰਜ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ ਮੁਆਫ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬ-ਖ-ਸਾ ਲਈਏ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁ-ਖ-ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ-ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੁਹ ਮੋ-ੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ

ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਝੱ-ਲ-ਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗ-ਲ-ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿ-ਉ-ਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾ-ੜਾ ਬੋ-ਲ-ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾ-ੜਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾ-ੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾ ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੰ-ਦ-ਗੀ ਚ ਕ-ਸ-ਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ-ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ,ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗ਼-ਲ-ਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ-ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਤੋਂ ਮਾ-ਫੀ ਮੰ-ਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ,

ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤ-ਰ-ਸ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ, ਮਾ-ਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁ-ਰਾ ਨਾ ਤੱਕਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਾਰਾਂ,ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਅਤੇ ਉੱ-ਦ-ਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕੀ ਜੋ ਗ-ਲ-ਤੀ ਆ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਲੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ

ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾ-ਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ-ਰ-ਮਾ-ਤ-ਮਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ-ਖ-ਸ਼-ਣ-ਹਾ-ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤ-ਰ-ਸ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬ-ਖ-ਸ਼ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਿ-ਮਾ-ਣਿ-ਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦੋਂ ਬ-ਖ-ਸ਼ਿ-ਸ਼ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋ-ੜ-ਵੰ-ਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫ਼-ਰ-ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਨੀ-ਵਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬ-ਤੀ-ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਆਪ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਬ-ਖ਼-ਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਬ-ਰ-ਕ-ਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੁ-ਆ-ਫ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.