ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ਼ ਦਾ 100% ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ,8 ਘੰਟੇ ਪੀਜੇ ਹੋਏ ਅੰਜੀਰ,5 ਤੋਂ 7 ਦਾਣੇ ਮੇਵੇ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਪੀਜੇ ਹੋਏ,ਇਕ ਚਮਚ ਗੁਲਕੰਦ ਤੇ ਇਕ ਚਮਚ ਇਸਬਗੋਲ ਦਾ ਸ਼ਿ-ਲ-ਕਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ,ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੀਜੇ ਹੋਏ ਗੁ-ਲ-ਕੰ-ਦ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪੀਜੇ ਹੋਏ ਮੇ-ਵੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਆਦਾ

ਪੀ-ਸ-ਣ ਦੀ ਲੋ-ੜ ਨਹੀਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਾ ਮਿ-ਕ-ਸ ਕਰਨਾ ਆ,ਅੰਜੀਰ ਆਪਣੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਿਆ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਆ ਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਖ਼ੁ-ਰਾ-ਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਂ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮ-ਲ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ-ਢ-ਦੀ-ਆਂ ਹਨ,ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮ ਦੁੱ-ਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ

ਇਸਬਗੋਲ ਦਾ ਸਤ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਗੁ-ਲ-ਕੰ-ਦ ਦਾ ਪਾ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਅ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਸਖਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਿ-ਸ਼-ਰ-ਣ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰ ਦੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ

ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁ-ਲ-ਕੰ-ਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁ-ਲਾ-ਬ ਦੇ ਸੁਕੇ ਫੁੱਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਸ-ਵੇ-ਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇ-ਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਲੰਗੇਗਾ,ਤੇ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿ-ਆ-ਨ ਜਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ,ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉ-ਪ-ਯੋ-ਗ ਕਰੋ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਇ-ਸ ਜਰੂਰ ਕਰੋ,ਇਸ ਨਾਲ ਕ-ਬ-ਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.