ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਦ ਦਾ 100% ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦਾਦ ਖਾਜ ਖੁਜਲੀ ਫੰ-ਗ-ਲ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਏਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਸੀਨਾ ਨਮੀ ਗਿਲਾਪਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ-ਤ-ਰ ਆਪਣੇ ਧੜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਕ-ਲੂ-ਟੈ੍-ਮਾ-ਜੋ-ਲ ਮੈਂ ਮਾ-ਈ-ਕੋ-ਨਾ-ਜੋ-ਲ, ਕੀ-ਟੂ-ਕੋ-ਨਾ-ਜੋ-ਲ, ਟ-ਰ-ਬੀ-ਨਾ-ਫੀ-ਨ, ਲੱ-ਲੀ-ਕੋ-ਨਾ-ਜੋ-ਲ, ਅ-ਐ-ਮ-ਰੋ-ਲ-ਫਿ-ਲ ਅੱਗੇ

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਗੋ-ਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਦ ਖਾਜ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦ ਖਾਜ ਖੁਜਲੀ ਦਾ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.