ਇਦਾਂ ਬਣਾਓ ਘੋ-ੜੇ ਵਰਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਦਾਂ ਬਣਾਓ ਘੋ-ੜੇ ਵਰਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ, ਇਹਨਾਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਰਕੇ ਸੈ-ਕ-ਸ ਲਾਈਫ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋ-ੜੇ ਵਰਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜੋ-ਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹ-ਮੇ-ਸ਼ਾ ਖੁ-ਸ਼ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈ ਫ-ਰੂ-ਟ ਬਦਾਮ ਫਲ ਫਰੂਟ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਭੋਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਕ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੋਂ ਵੀ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾ-ਸਾ-ਹਾ-ਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਵਾ-ਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੀਜ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ-ਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸ ਨਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕਾ-ਜੂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਮੇਵੇ, ਛੁਹਾਰੇ, ਪ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਅਖਰੋਟ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਮੁੱਗਫੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ

ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਤੇ ਵੇਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ਼ ਸੇਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਔ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਚ ਲੋਹਾ ਜ਼ਿੰਕ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਬ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ

ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਤ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋ-ਜ-ਨ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.