ਮਰਦਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ 4 ਲੱਛਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਜਿਨਸੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵ-ਹਿ-ਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ

ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾ-ਨ-ਸਿ-ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈ-ਕ-ਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕ-ਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱ-ਛ-ਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਗ਼-ਲ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋ-ਜ-ਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਸਰਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਯਾ

ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਕ-ਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ,

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋ-ਗ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.