ਘਰ ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਘਟਣਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਥਾ-ਇ-ਰ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵ-ਜ-ਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥਾ-ਈ-ਰ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇ-ਲਾ-ਜ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਪੱਕਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾ-ਣ-ਪੀ-ਣ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਤ੍ਰਿ-ਫ-ਲਾ ਚੂ-ਰ-ਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਥਾ-ਇ-ਰ-ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਜਾਈ ਪ੍ਰਾ-ਣਾ-ਯਾ-ਮ ਆ-ਸ-ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਈ-ਡ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰ-ਬ-ਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਬ ਸੰ-ਬੰ-ਧੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸੰ-ਬੰ-ਧੀ ਕੁਝ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆ-ਖ-ਰ ਦੀਆਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ ਭੋਜਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੁ ਨਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਲਓ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ

ਬਾਅਦ ਅ-ਲ-ਮੀ-ਨੀ-ਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਨਾ ਬਣਾਓ ਬਿਨਾ ਰਹੀ ਸ-ਪ-ਰੇ-ਹ ਤੋ ਜੇਕਰ ਤੋਂ ਸ-ਬ-ਜ਼ੀ-ਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ-ਕਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ-ਕਾ-ਓ ਪਿ-ਤ-ਲ ਦੇ ਭਾਂ-ਡੇ ਕਲੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂ-ਡਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਭੋ-ਜ-ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣ ਗੀਆਂ ਇਕ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਦੀ ਕ-ੜਾ-ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਬ-ਣਾ-ਉ-ਣ-ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਵ-ਗੈ-ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਿ-ਲ-ਜੁ-ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ ਗਏ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ

ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਲੀਵਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਕੇ ਭੋ-ਜ-ਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਭੋਜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ

ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੋ ਗਲਾਸ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਕ

94 44283055 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.