ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹਵਾ ‘ਚ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਕਾਰਨ ਧੂੰਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੀ-ਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ 15 ਦਾਣੇ 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਸੌਗੀ ਖਾਓ। ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ. ਇਸ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ।ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 5 ਅੰਜੀਰ ਉ-ਬਾ-ਲੋ। ਫਿਰ ਦਿਨ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲਓ।ਅੰਗੂਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਖੰਘ ਅਤੇ ਦਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾ-ਧਾ-ਰ-ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੇਫੜ੍ਹੇ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਿ-ਗ-ਰੇ-ਟ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ

ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆ-ਦ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਦੀ ਆਦਤ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਦੀ ਆਦਤ ਵਧਦੇ ਵਧਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਪੀਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਿ-ਗ-ਰੇ-ਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇ 400 ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 43 ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖ-ਰਾ-ਬ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਘਰ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਾਇਰ ਤੇ ਪ੍ਰ-ਵਾ-ਸੀ ਮਿਰਚ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਡੇਢ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾ-ੲ-ਇ-ਓ-ਨ ਪੇਪਰ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਕ ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣ ਗਣੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਪ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.