ਖਰਾਬ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 6 ਤਰੀਕੇ-ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਹਤਰ

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾ-ਰ-ਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਕੰ-ਧਾਂ ਨੂੰ ਲ-ਚ-ਕੀ-ਲਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋ-ਲੇ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁ-ਲ-ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਘੁੰ-ਮ-ਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਲਿ-ਪੋ-ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਨਾਮਕ ਅ-ਣੂ-ਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿ-ਪੋ-ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਖੂ-ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲਿ-ਪੋ-ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿ-ਸ-ਮਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ LDL ਅਤੇ HDLA ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐ-ਲ-ਡੀ-ਐ-ਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐ-ਲ-ਡੀ-ਐ-ਲ ਨੂੰ ਮਾ-ੜਾ ਕੋ-ਲੇ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਚਡੀਐਲ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰ-ਧਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐ-ਚ-ਡੀ-ਐ-ਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੋ-ਲੇ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੋ-ਨੋ-ਅ-ਨ-ਸੈ-ਚੁ-ਰੇ-ਟਿ-ਡ ਚਰਬੀ-:ਮੋਨੋਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਹੈਲਦੀ ਫੈਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾ-ਵ-ਸ਼ਾ-ਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਨੋਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈ-ਟ ਐ-ਚ-ਡੀ-ਐ-ਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐ-ਲ-ਡੀ-ਐ-ਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ-ਸ਼ਾ-ਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਬੀ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਕੈ-ਨੋ-ਲਾ ਤੇਲ, ਐ-ਵੋ-ਕਾ-ਡੋ, ਨ-ਟ ਬਟਰ ਅਤੇ ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਮੋ-ਨੋ-ਅ-ਨ-ਸੈ-ਚੁ-ਰੇ-ਟਿ-ਡ ਫੈਟ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਪੌ-ਲੀ-ਅ-ਨ-ਸੈ-ਚੁ-ਰੇ-ਟਿ-ਡ ਚਰਬੀ-:ਪੌ-ਲੀ-ਅ-ਨ-ਸੈ-ਚੁ-ਰੇ-ਟਿ-ਡ ਫੈਟ ਐ-ਲ-ਡੀ-ਐ-ਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੌ-ਲੀ-ਅ-ਨ-ਸੈ-ਚੁ-ਰੇ-ਟਿ-ਡ ਫੈਟ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰ-ਡ-ਰੋ-ਮ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੇ ਖ-ਤ-ਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਲਈ ਓਮੇਗਾ 3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਲਮਨ, ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਟੂਨਾ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ 3 ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲੈਕਸ ਬੀਜ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਓਮੇਗਾ 3 ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਤੋਂ ਬਚੋ-:ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾ-ਈ-ਡ-ਰੋ-ਜ-ਨੇ-ਸ਼-ਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਜਾਂ LDL, ਅਤੇ HDL ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੈ।

ਹੋਰ ਫਾਈਬਰ ਖਾਓ-:ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਫਾਈਬਰ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ LDL ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਟ ਅਨਾਜ, ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲ, ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਸਪਾਉਟ, ਫਲ, ਮਟਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਭਿਆਸ-:ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰਾ-ਲ ਯਾਨੀ LDL ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ HDL ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ-:ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਉੱਚ ਕੋ-ਲੇ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੋ-ਖ-ਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਕੁੱਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਐ-ਲ-ਡੀ-ਐ-ਲ ਜਾਂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕੋ-ਲੇ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *