1 ਰਾਤ ਵਿਚ ਪੇਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਬਜ ਅਜਿਹੀ ਸ ਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੇਟ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮ-ਲ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ-ਸ਼-ਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮ-ਲ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਰਿ ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕ-ਬ-ਜ ਦੇ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪੇਟ ਚ ਸੋ-ਜ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉ-ਲ-ਟੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ-ਬ-ਜ ਦੇ ਲ-ਛ-ਣ ਹਨ। ਕਬਜ ਦੇ ਕਾ ਰ ਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਇਮ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇ-ਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ,

ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ,ਧੂ-ਮ-ਰ-ਪਾ-ਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ,ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿ ਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਤ-ਰੀ-ਫ-ਲਾ ਚੁਰਣ ਹ-ਰ-ੜ,ਬ-ਹੇ-ੜਾ ਤੇ ਆਂਵਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਤ-ਰੀ-ਫ-ਲਾ ਚੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹ ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚਮਚ ਤੇ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੇ ਇਕ ਚਮਚ ਜਾਂ ਡੇਢ ਚਮਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਜ ਦੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਥੋੜੇ

ਜੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲਵੋ ਤਾਂ ਦੁੱ ਧ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਨਾ ਮਾਲਾਓ ਗੁੜ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਬਜ ਦੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱ ਨ ਕਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,8 ਤੋਂ 10 ਮਨੱਕਾ ਲਓ ਤੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਚ ਉਬਾਲ ਲਵੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਵੋ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਮ-ਲ ਤਿਆਗਣ ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੇਬ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਟ

ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਬ ਦਾ ਜੂਸ ਕਾਫੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਚੂਰਣ ਕਬਜ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿ ਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਚੂਰਣ ਜਰੂਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕ ਈ ਤਰੀਕੇਆ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਆਂਵਲੇ ਦੀ ਚਟਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕ-ਬ-ਜ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸੂ-ਪ ਵੀ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜੀ,ਚਲਾਈ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ,ਪਾਲਕ ਦੀ ਸਬਜੀ,ਛੋਲੇ,ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮਲ ਤਿ ਆ ਗ ਵਿ-ਰਿ-ਧੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਅੰਬ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣਾ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਚ ਇ ਕ ਚੁਟਕੀ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਭਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ

ਅਸ਼ੁੱਧ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮਲ ਸਵੱਛ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਚਮਚ ਅਰੰਡੀ ਦੇ ਤੇ ਲ ਚ ਜੀਭ ਤੇ ਨਮਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਮ-ਲ ਸਾਫ ਆਉਦਾ ਹੈ।ਗਾਜਰ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣਾ ਵੀ ਕ-ਬ-ਜ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇ ਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾ-ਲ-ਕ-ਜੰ-ਗਾ ਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਰ ਰੋਜ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਈ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਨਾ-ਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਤਰਬੂਜ ਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਚ ਮ ਦ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਕ-ਬ-ਜ ਚ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ,

ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਚੋਲ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਕਾੜਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕ ਬ ਜ ਹ-ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਵੀ ਕਬਜ ਚ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਬਜ ਚ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਕਬਜ ਨੂੰ ਮਿ-ਟਾ-ਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਚ ਜੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ 3-4 ਦਾਣੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚੁਰਣ ਬਣਾ ਲਵੋ

ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪਾ ਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਰਸ ਚ ਸਿੰਦਾ ਨਮਕ ਤੇ ਜੀਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਬਜ ਰੋ-ਗ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿ ਲ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਸ਼ਲਗਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਧਨੀਆ ਕਬਜ ਤੋੜਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ,ਲੌਂਗ ਤੇ ਸੋਂਠ ਕਬਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਬ ਹੁ ਤ ਵਧਿਆ ਇਲਾਜ ਹੈ,ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਬਜ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮ ਰੂਦ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਜ ਚ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਂਡ, ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਇਲਾਚੀ,ਤੇ ਜੀਰਾ ਬਰਾਬਰ ਮਾ ਤ ਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਕਬਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *