ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੀ ਵ ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲ ਹੈ ਯੂ-ਰੀ-ਆ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿਚ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਆ ਸਬਜੀਆ ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦਿ ਮਾ ਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਜਿਹੜੀ ਇ-ਫੈ-ਕ-ਟਿ-ਵ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਪੀ ਵੱ ਧਣ ਲਗ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪੋ-ਟੀ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਆ ਤੇ

ਕਬਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ-ਰ-ਵਾ-ਈ-ਕ-ਲ ਤੇ ਮਾ-ਈ-ਗ੍-ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੰ-ਦੀ ਗੈਂਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਖਾਣਾ ਪਚਾਣ ਦੇ ਕਾ-ਬਿ-ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲ ਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰੋ ਨੂੰ 100TDS ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ 100TDS ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਿ-ਨ-ਰ-ਲ-ਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੁ-ਟ-ਕੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਿ-ਰ-ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ

ਇਹ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ-ਸ ਦਾ ਬੈਂ-ਲ-ਸ ਆ ਪੀ-ਲੀ-ਆ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਪੀ-ਲੀ-ਆ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੈ-ਕ-ਸੁ-ਅ-ਲ ਪ-ਰੋ-ਬ-ਲੰ-ਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਰੈਡ,ਬਰਗਰ,ਪੁੱਜਾ,ਨਿਉਡਲ,ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਜਾਂ ਫਾ-ਸ-ਟ-ਫੂ-ਡ ਖਾਣ ਵਾ ਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ-ਲ-ਡ ਡ-ਰਿੰ-ਕ ਬਹੁਤ ਪਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ-ਰੋ-ਡ-ਕ-ਟ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਆ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2ਲੀਟਰ ਤੋਂ 3ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਦਾ ਉ ਸ ਨੂੰ ਫੈ-ਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੀ-ਲੀ-ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ

ਪੀ-ਲੀ-ਏ ਵਾਲੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀਓ ਲੈਣ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੀਲੀਆ ਆ ਉਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੰ ਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਲਵੋ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਲੀਵਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵ ਧਿ ਆ ਫਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪਹੀ ਪਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਰ ਲਵੋ ਗੇ ਤਾਂ 99% ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ-ਰੋ-ਬ-ਲੰ-ਮ ਦੂ ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਗੀਆਂ।

ਤੇ ਪੱਦ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋ-ਟ-ਲੀ ਸੁਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰ-ਦੀ ਗੈਂ ਸ ਚੜ ਕੇ ਜ ਸ-ਰ-ਵਾ-ਈ-ਕ-ਲ,ਮਾ-ਈ-ਗ੍ਰੇ-ਨ ਵਰਗੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *