ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ-ਇਹ ਬੁਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚਾ-ਅ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ-:

ਪਾਚਨ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ-:ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਚਨ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ-ਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ-:ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੌ-ਲੀ-ਫੇ-ਨੋ-ਲਿ-ਕ ਅਤੇ ਫਾ-ਈ-ਟੋ-ਨਿ-ਊ-ਟ੍ਰੀ-ਐਂ-ਟ-ਸ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਐਂ-ਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-:ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ,ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾ-ਇ-ਓ-ਐ-ਕ-ਟਿ-ਵ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਬਣਾਉਣ’ਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ-:ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ-ਰੋ-ਤ ਹਨ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.