ਬੱਸ 1 ਗੋਲੀ ਖਾਓੁ ਫੇਰ ਪਟਾਕੇ ਪਾਓੁ ਪਟਾਕੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਸ ਇੱਕ ਗੋ-ਲੀ ਖਾਓ ਪਟਾਕੇ ਪਾਓ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਢਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਉਹ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ

ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾ ਭ-ਸ-ਮ ਹੀਰਾ ਭ-ਸ-ਮ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਮ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੁੰਦ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ 50ਗਰਾਮ, ਮਕਰ ਧਵੱਜ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ 5 ਗਰਾਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ, ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਲੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ

ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 7009473168 ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਬੋਪਾਰਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.