ਹੱਥ ਰਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ-ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀਏ ਜਾਣੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੱਥ ਰਸੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੁ-ਲਾ-ਸੇ ਇਸ ਆ-ਦ-ਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਕੇ ਹੱਥ ਰਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇੰ-ਟ-ਰ-ਨੈੱ-ਟ ਦੇ ਉਪਰ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਵੀ-ਡੀ-ਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਫੋ-ਟੋ-ਆਂ

ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਰਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰ-ਦੀ-ਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾ-ਲ ਝ-ੜ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈ-ਕ-ਸ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੱਥ ਰਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਵੀ-ਡੀ-ਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗ-ਲ-ਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ-ਸ਼-ਤਾ-ਵੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ

ਵਿਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ,ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼-ਰ-ਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.