ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹਿੰਗ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ-ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰ-ਸੋ-ਈ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਗ ਦਾ ਡੱ-ਬਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾ-ਦੂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹੀਂਗ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦਰਦ, ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹੀਂ-ਗ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵ-ਰ-ਦਾ-ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ-

ਇ-ਰੈ-ਕ-ਟਾ-ਈ-ਲ ਡਿ-ਸ-ਫੰ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧਾਓ-:ਐਂ-ਟੀ-ਇੰ-ਫ-ਲੇ-ਮੇ-ਟ-ਰੀ, ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਅਤੇ ਐਂ-ਟੀ-ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਿੰ-ਗ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਰੋ-ਧ-ਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਹੀਂ-ਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇ-ਰੈ-ਕ-ਟਾ-ਈ-ਲ ਡਿ-ਸ-ਫੰ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤ-ਣਾ-ਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂ-ਝ-ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰੋ-ਕ-ਥਾ-ਮ-:ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋ-ਗੀ-ਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਂ-ਗ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀਂ-ਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿ-ਯੰ-ਤ-ਰਿ-ਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱ-ਛ-ਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ‘ਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ-:ਹੀਂਗ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ-ਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਰੋ-ਧ-ਕ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੈ-ਡੀ-ਕ-ਲ-ਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.