ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਸਿ-ਗ-ਨੇ-ਚ-ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੁਆਨੀ ਖ਼-ਤ-ਮ,ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨ-ਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੀ ਨੌ-ਜ-ਵਾ-ਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿ-ਗ-ਨੇ-ਚ-ਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ

ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ-ਸ਼-ਨ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿ-ਗ-ਨੇ-ਚ-ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗ-ਲ-ਤ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ,ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿ-ਗ-ਨੇ-ਚ-ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ

ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੰ-ਟ-ਰ-ਵਿ-ਊ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਖੁ-ਲਾ-ਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿ-ਗ-ਨੇ-ਚ-ਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ-ਲ-ਤ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਇਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ-ਲ-ਤ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨ-ਸ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ-ਲ-ਤ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦਾ-ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ

ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡੋ-ਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੁ-ਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਫਾਲਤੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.