ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਪੀ ਲਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੋਂ ਬਲਾਕ ਨਾੜਾਂ ਖੋਲ ਦਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਦਾਲਚੀਨੀ,ਵੱਡੀ ਇ-ਲਾ-ਚੀ ਤੇ ਲੌਂਗ ਤੇ ਚੋਥੀ ਚੀਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਗੁੜ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਫਿਰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੈਸ ਚਲਾ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਓ

ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਲ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਂਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲਵੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉ-ਬਾ-ਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਬਲ-ਉਬਲ ਕੇ ਅੱਧਾ

ਗਲਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪ ਵਿਚ ਛਾ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਗੁੜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੱਸ ਫਿਰ ਇਹ ਅਪਣਾ ਨੁ-ਸ-ਖਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸ-ਵੇ-ਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸ-ਰ-ਕੂ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ-ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾ-ਇ-ਟ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾ-ਇ-ਟ ਵਿਚ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ-ਲੋ-ਕ ਨਾ-ੜਾਂ ਵੀ ਖੁਲ ਜਾਣ ਗੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.