ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੱਤਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੈਸ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਜ-ਲ-ਣ ਅਤੇ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜੋਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟ-ਕ-ਰਾ-ਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਪੱਤਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ.ਇਹ ਪੱਤਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਅਜਵਾਇਨ ਤੋਂ ਭੱਤਾ ਅਜਵਾਇਨ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਐਂਟੀ ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਐਂਟੀ ਇੰ-ਫ-ਲੇ-ਮੇ-ਟ-ਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ

ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਅਤੇ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ ਅਤੇ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੱਤਾ ਚਬਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋਵੇਗਾ,

ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਪੱਤਾ ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਰਹਿਤ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਠੀਆ

ਅਤੇ ਅ-ਰ-ਥ-ਰਾ-ਈ-ਟਿ-ਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਲੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਸਾਂ ਕੰ-ਮ-ਚੋ-ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ,ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨੁ-ਸ-ਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਦੀਅਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਅਾ-ਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *