ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ 100% ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਕੀ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਆ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੁ-ਰੂ-ਆ-ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇ-ਖਿ-ਆ ਹਲਕੀ ਜੇਹੀ ਪੱਥਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ

ਨਾਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ 5mm ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਐਮਐਮਐਸ ਤੱਕ ਦੀ ਪ-ਥ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ-ਰ-ਜ-ਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਏਕ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸਾਰਾ ਪੱ-ਥ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੋ-ਜ ਵੀ

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਾ-ਲ-ਤ ਵਿਚ ਸ-ਰ-ਜ-ਰੀ ਦੀ ਜ-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਚੈੱ-ਕ-ਅੱ-ਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕੇ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਅਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੱਥਰੀ 5mm ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ-ਮੋ-ਪੈ-ਥਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬ-ਰ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ-ਮੋ-ਪੈ-ਥਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ

ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦ 10mm ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ-ਮੋ-ਪੈ-ਥਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱ-ਥ-ਰੀ, ਹੋ-ਮੋ-ਪੈ-ਥਿ-ਕ, ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸ-ਰ-ਜ-ਰੀ ਕ-ਰ-ਵਾ-ਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਾ ਆਵੇ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.