ਆਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਕ ਉੱਠੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਕੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਚ-ਮ-ਕ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀ ਚਮਕ ਆਏਗੀ।ਜੇਕਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੱ-ਪ-ੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਸੀ 1 ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮਾ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਬਾਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇਲੇ ਖਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ

ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫ਼-ਰ-ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇ-ਲਾ-ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਖਿੜਾ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.