ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੂਹੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

0980909090909
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰ-ਬੰ-ਧ ਬ ਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰ-ਦੀ-ਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕ ਰ ਨੀ ਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰ-ਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੰ-ਦੀ ਗੱਲ

ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕ ਰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਇੱਜ਼ਤ ਕ ਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਲਵੇਗਾ,ਜ ਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾ-ਰ-ਟ-ਨ-ਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕ ਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ-ਲ-ਦ-ਬਾ-ਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾ-ਥੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ

ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *