ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ

ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆ ਪ ਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼-ਖ਼-ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਇ-ਲਾ-ਕਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਟਿੱਬੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਇ-ਲਾ-ਕਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੱ ਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੌ-ੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱ ਪ ਰ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਫੋ-ਰ-ਡ ਤੱਕਣਾ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਲ ਜੋ ਕਿ ਅੰਬ ਦੀ ਸ਼ੇ ਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਕ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਅੱ ਖ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੇਡ ਬਣ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ-ਹਿੰ-ਗਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਸੱ-ਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਛਿੱ-ਲ-ੜ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਵੇ ਉਪਰ ਰੱ ਖ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਉੱਪਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸੱ-ਟ ਫੇਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼-ਖ-ਮ ਸੱਤ ਅੱਠ ਦਿ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ

ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵ ਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਈ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ ਬੰਨੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਹਕੀਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸ ਬਣਨਾ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਇਹ ਬੂਟਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਈ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਵੰਦ ਹੈ ਇਹ ਬੂਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਲਗਮ ਦਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜ਼-ਖ਼-ਮਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਛਿੱ-ਲ-ੜ ਉਤਾਰ ਕੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਉੱਤੇ ਲੋ ਗਾ ਨ ਨਾਲ ਸੱਤ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਬੂਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *