ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਹਰ

1.ਜੇਕਰ ਆਰੋਹੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗਿਆਰਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਧਨ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।2.ਜੇਕਰ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਤੀਜੇ, ਛੇਵੇਂ, ਦਸਵੇਂ ਜਾਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਹੈ,3.ਜੇਕਰ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਦੋਵੇਂ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਨਦਾਇਕ ਯੋਗ ਹੈ।

5.ਜੇਕਰ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਹੈ।6.ਜੇਕਰ ਧਨ ਘਰ (ਦੂਜੇ ਘਰ) ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਧਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਨ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।7.ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਧ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਘਰ (ਦੂਜੇ ਘਰ) ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ-ਮੰਗਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।8.ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।

9.ਜੇਕਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਆਰੋਹੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।9.ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁਪੀਟਰ-ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਧਨ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।10.ਜੇਕਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੁਪੀਟਰ ਅਤੇ ਰਾਹੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।11.ਜੇਕਰ ਚੰਦਰਮਾ, ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

12.ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਕੇਤੂ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।13.ਜੇਕਰ ਤੁਲਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ।14ਜੇਕਰ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਆਰੋਹੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *