ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹਿੰਗ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੀਂਗ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ 15 ਵੱਡੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਹੈ,ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸੁਆਦ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਭੁ-ਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਗ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ,ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਟ ਗੈਸ ਨਹੀਂ

ਹੁੰਦੀ ਪੇਟ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਕ ਹਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਗ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍-ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,

ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱ-ਸ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪ-ਸ-ਲੀ-ਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੰਦ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੰਦ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਗ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਅਤੇ ਅਤੇ ਭੁੰ-ਨੀ ਹੋਈ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਣ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰ-ਨੀ ਹੋਈ ਹਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੀਪਲ,ਸੌਠ, ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ-ਰਾ-ਬ-ਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਹਰ

ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ,

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਖਿ-ਆ-ਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.