ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨ-ਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਐ-ਕ-ਟੀ-ਵਿ-ਟੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍-ਰ-ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ

ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਝ ਗੱ-ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ, ਬੀ-ੜੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿ-ਰ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿ-ਕੋ-ਟੀ-ਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂ-ਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਥ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚਲੇ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਤਤ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਤੀ ਗਈ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ, ਦਸ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਪੀਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ-ਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਹੈਂ

ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓ,ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਗ-ਲ-ਤ ਹੈ,

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵ-ਗੁ-ਲੂ-ਕੋ-ਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਦਾ-ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,ਕੋਈ ਵੀ ਨ-ਸ਼ਿ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.