ਛਾਈਆਂ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ-ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜੈਫਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਝੁਰੜੀਆਂ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜੈਫਲ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਛਾਈਆ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਹ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜੈ-ਫ-ਲ ਨੂੰ ਖਿ-ਸ-ਕ-ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਿ-ਸ-ਕ-ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਲੋ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਚ-ਮ-ਕ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘੱ-ਟੇ-ਗਾ। ਜੈ-ਫ-ਲ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਜੈਫਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋ-ਸ਼-ਨੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਜੈ-ਫ-ਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਚੇ ਖਿਸਕ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਕੀ ਜੈਫਲ ਦਾ ਲੇਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਅੱਖਾ ਵਿਚ ਚਲ ਗਿਆ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾ-ਚ-ਨ ਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਜੈ-ਫ-ਲ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੈ-ਫ-ਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈ-ਫ-ਲ ਦੇ ਟੁੱ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜੈਫਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੈਫਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਛੂ-ਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ,ਜੈਫਲ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਤੇ ਐਂ-ਟੀ ਫੰ-ਗ-ਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਤੇ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂ-ਤ ਰੋ-ਗਾਂ ਦੇ ਖ-ਤ-ਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋ-ਗ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਰੋ-ਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੈਫਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਣ ਤੇ ਜੈਫਲ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਭ-ਕਾ-ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਣ ਤੇ ਜੈਫਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਲਾ-ਭ-ਕਾ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਤੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਜੋ ਗਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੰ-ਮੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੈਫਲ ਵਿਚ ਐਂ-ਟੀ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਮੌ-ਜੂ-ਦ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਫਲ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੈਫਲ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਰ-ਗ-ੜ-ਣ ਨਾਲ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋ ਇੰ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੈ-ਫ-ਲ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.