ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇਹਨਾ 5 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਭੂਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ , ਤਰੋਤਾਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਬਹੂਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿਚ ਊਰਜਾ , ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਨ , ਮਿਨਰਲ , ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ , ਆਇਰਨ , ਮੈਗਨੀਸਿਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟੇਸਿਅਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੋਸਮ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀ ਹੂੰਦਾ । ਕੂਝ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨੂਕਸਾਨ ਪਹੂਚ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਪੋਇਜਿੰਗ , ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਿਲਕੂਲ ਨਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਊਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਇਹਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੂਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

 

ਖੰਘ ਜੂਕਾਮ ਹੋਣ ਤੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਖੰਘ ਅਤੇ ਜੂਕਾਮ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂਹਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਨਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਕਿਊਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਘ ਜੂਕਾਮ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵਿਚ ਖੂਜਲੀ , ਬਲਗ਼ਮ ਆਊਣ ਵਰਗੀ ਸਮਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਤੂਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਤਾ ਤੂਸੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਤੋ ਬਚੋ ।

 

ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਣ ਤੇ

ਜੇਕਰ ਤੂਹਾਡਾ ਵਜਨ ਬਹੂਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ , ਤਾ ਤੂਸੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਤੋ ਬਚੋ । ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤੂਹਾਡਾ ਵਜਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਊਕਿ ਗੰਨੇ ਵਿਚ ਨੈਚੂਰਲ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਵਜਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ।

ਫੂਡ ਪੋਵੋਇਜਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ

ਜੇਕਰ ਤੂਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਪੋਵੋਇਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੂਸੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਿਲਕੂਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਊ । ਕਿਊਕਿ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਕਿਊਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਠੇਲੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਰਖਿਆ ਜਾਦਾ । ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਤੇ ਮਖਿਆ ਬਹੂਤ ਜਿਆਦਾ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਸ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੂਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੇਟ ਦਰਦ , ਏਠਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ

ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਸਿਰਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੂਹਾਨੂ ਅਕਸਰ ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੂਸੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਤੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ । ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੂਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਤ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ । ਤੂਸੀ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ , ਸਿਰਦਰਦ ਵਰਗੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ।

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਤੇ

ਦੇਕਰ ਤੂਸੀ ਡਾਇਬਟੀਜ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹੋ , ਤਾ ਤੂਹਾਨੂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੂਤ ਜਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੂਸੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗਲਾਇਸੇਮਿਕ ਲੋੜ ਵੱਧ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੇਵਲ ਵੱਧ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਬਟੀਜ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਤੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਸਥ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫਰ੍ਰਿਜ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇ ਤੋ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਨਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਕਿਊਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਗੋ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਊਸ ਸਮੇ ਹੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੂਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਤੋ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੂਸੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *