ਤੂਸੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਮਲ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੂਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੂੰਦੀ ਤਾਂ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਕਈ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੂੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਨਹੀ ਕਰਦਾ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਹੀ ਡਾਈਟ ਅਤੇ ਸਮੇ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਕਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ਼ ਵਿਚ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ । ਤੂਸੀ ਇਹਨਾ ਚੀਜਾ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੂਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ । ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਬਦਾਮ

ਬਦਾਮ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ । 100 ਗ੍ਰਾਮ ਬਦਾਮ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 21ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ । ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਊ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਧ ਨਾਲ ਖਾਣਾ । ਤੂਸੀ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਊ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਊ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

9888989

ਤੂਸੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਮਲ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੂਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੂੰਦੀ ਤਾਂ

ਅੰਡਾ

ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੂਤ ਜਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ । ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਅੰਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ । ਅੰਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਅੰਡੇ ਵਿਚ 6.5ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ।

ਦੂਧ

ਦੂਧ ਪੀਣਾ ਬਚਿਆ ਤੋ ਲੈਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲ਼ਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈਲਸਿਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ । ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧਦੀ ਊਮਰ ਵਿਚ ਜੋੜਾ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋ ਬਚਿਆ ਜਾ ਹੈ । ਇਕ ਲੀਟਰ ਦੂਧ ਵਿਚ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ।

ਮੂੰਗਫਲੀ

ਮੂਗਫਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫੈਂਟ ਭਰਭੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ । ਤੂਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੂਸੀ ਮੂਗਫਲੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਚਿਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ , ਚਟਨੀ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਵਿਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਟੇਸਟੀ ਬਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ

ਸਬਜੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ । ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆ ਦਾਲਾ , ਫਲਾਂ , ਸਬਜੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬੂਤ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਪੂੰਗਰੀ ਹੋਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਈ ਗੂਣਾ ਵੱਧ ਜਾਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਵਜਨ ਵੀ ਕੰਨਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

87667667

ਤੂਸੀ ਇਹਨਾ ਚੀਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹਨਾ ਚੀਜਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੂਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਇਹਨਾ ਚੀਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕਰੋ

Leave a Comment