ਅਜਿਹੇ ਜੂਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੰ-ਦ ਪਈਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ 100% ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅ-ਨੇ-ਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਣ ਗੀ ਆਂ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰੀਰ ਦੀ

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾ ਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋ-ਕੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਘੀ-ਆ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇ ਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਸ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੀ-ਏ ਦਾ ਲੌ-ਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਕ ਗਲਾਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰੇ

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿ-ਜ਼-ਲ-ਟ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲ ਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘ-ਈ-ਏ ਦਾ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇ ਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉ ਪ ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰ-ਵੱ-ਈ-ਏ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇ ਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾ ਇ ਦੇ ਮੰ ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਖੋ ਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿ ਊ ਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *